วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้

มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

          (1)   การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
          (2)   การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
          (3)   การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
          (4)   การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
          (5)   การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
          (6)   การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
          (7)   การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
          (8)   การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
          (9)   การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
          (10)   การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความเป็นจำเป็นอย่างทั่วถึง
          (11)   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          (12)   การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
          (13)   การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


               
Download 
>>> คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
>>> สิทธิ์ผู้สูงอายุ(เอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น