วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุมที่สำคัญ
ร่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯประจำอำเภอขุขันธ์
ร่างหนังสือขอบริจาคทรัพย์ในการประชุม

การชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556(ครั้งที่ 6/2556 วันที่10 เม.ย. 2566)

ใบสมัครสมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย(ล่าสุด)

แบบกรอก / คำขอต่างๆ

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบใบสำคัญรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบสำรวจรายชื่อสมาชิกผู้มีอายุตั้งแต่ 95 ปีขึ้นไป จ.ศรีสะเกษ
แบบกรอกประวัติเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นของสมาคมฯ
แบบสำรวจทะเบียนรายชื่อชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกโปรแกรมใช้งานที่จเป็น
แบบอักษรไทยสารบรรณ ๙ สำหรับงานพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น