วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพกิจกรรม

          บรรยากาศการประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุ/เลขานุการชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายสาขาฯทุกตำบลในสังกัดพื้นที่รับผิดชอบของ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์   เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีภารกิจจำเป็นต้องประชุมพบปะ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2556 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง  โดยมี  นายณฐกร ประเสริฐ เป็นประธานกรรมการกลาง เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำอำเภอขุขันธ์
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นโยบายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ปี พ.ศ. 2554-2558
 


Download
>>>นโยบายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ปี พ.ศ. 2554-2558
>>>ประกาศสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน(29ธ.ค.2554)
>>>ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุมที่สำคัญ
ร่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯประจำอำเภอขุขันธ์
ร่างหนังสือขอบริจาคทรัพย์ในการประชุม

การชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556(ครั้งที่ 6/2556 วันที่10 เม.ย. 2566)

ใบสมัครสมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย(ล่าสุด)

แบบกรอก / คำขอต่างๆ

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบใบสำคัญรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบสำรวจรายชื่อสมาชิกผู้มีอายุตั้งแต่ 95 ปีขึ้นไป จ.ศรีสะเกษ
แบบกรอกประวัติเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นของสมาคมฯ
แบบสำรวจทะเบียนรายชื่อชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกโปรแกรมใช้งานที่จเป็น
แบบอักษรไทยสารบรรณ ๙ สำหรับงานพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar

สิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้

มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

          (1)   การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
          (2)   การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
          (3)   การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
          (4)   การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
          (5)   การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
          (6)   การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
          (7)   การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
          (8)   การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
          (9)   การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
          (10)   การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความเป็นจำเป็นอย่างทั่วถึง
          (11)   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          (12)   การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
          (13)   การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


               
Download 
>>> คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
>>> สิทธิ์ผู้สูงอายุ(เอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ด)

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

            ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2542 เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ
            รัฐบาล องค์กรเอกชน ประชาชน และสถาบันต่างๆ ได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งได้ทำประโยชน์ในฐานะ "ผู้ให้" แก่สังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรได้รับผลในฐานะเป็น "ผู้รับ" จากสังคมด้วย
            ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยจึงเป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ซึ่งได้กำหนดสาระสำคัญไว้ดังนี้

               ข้อ 1   ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้และผู้พิการที่สูงอายุ

               ข้อ 2   ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

               ข้อ 3   ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย

               ข้อ 4   ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ทำงานที่เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า

               ข้อ 5   ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม

               ข้อ 6   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน

               ข้อ 7   รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องกำหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

               ข้อ 8   รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรากฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

               ข้อ 9   รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและเอื้ออาทรต่อกัน

บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีดังต่อไปนี้
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

                  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติกล่าวถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบทบัญญัติภายใต้หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐดังนี้

                  หมวด 5   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

                        -   มาตรา 81   รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ กำลังใจ และความหวังในชีวิต เพื่อสามารถดำรงตนอยู่ได้ตามสมควร

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

                  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้

                  หมวด 5   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

                        -   มาตรา 54   บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

                         -   มาตรา 80   รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน

                            รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

                  มีบทบัญญัติที่บรรจุหลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้

                  หมวด 3   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

                         -   มาตรา 40   บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

                            (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

                  หมวด 5   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

                        -   มาตรา 53   บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

                          -   มาตรา 80   รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

                            (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

                          -   มาตรา 84   รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

                            (4) จัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง

ที่มา : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  http://www.oppo.opp.go.th/pages/law/law_07.html

ระเบียบและสิทธิประโยชน์

>>> ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
>>> พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
>>> พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
>>> สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2546
>>> ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2552


 

ข้อมูลและแบบรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญประจำปี